Online sollicitatieformulier

Velden aangeduid met een * zijn verplicht.

Als u niet wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina nadat u op "Verzenden" hebt geklikt, controleer dan of alle velden correct zijn ingevuld (inclusief verplichte velden en de datum van uw beschikbaarheid).

Identiteit
Vacature
Vaardigheden en persoonlijkheid
Klik hier voor meer informatie over onze PROF-waarden.
Beoordeel jezelf met betrekking tot deze gedragingen:
Documenten
Privacy clausule

D.A.S. is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonsgegevens van essentieel belang is, ook bij het solliciteren. Huidig document informeert u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken in het kader van een sollicitatie bij D.A.S. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door D.A.S. vindt u in onze (algemene) privacy policy:https://www.das.be/nl/privacy.

Door te solliciteren bij D.A.S., en uw persoonsgegevens in dit verband te bezorgen aan D.A.S., aanvaardt u dat D.A.S. deze persoonsgegevens verwerkt in het kader van de sollicitatieprocedure. Dit kan zowel gaan om persoonsgegevens die u mondeling verstrekt dan wel schriftelijk, via een (online) sollicitatieformulier of brief (al dan niet elektronisch) of tijdens een (al dan niet telefonisch) gesprek met D.A.S.. De persoonsgegevens hebben betrekking op uw identiteit, woonplaats, adres, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat, opleidingen/vormingen, diploma’s, talen en arbeidsbetrekkingen (huidige en vroegere werkgevers, referenties e.d.). Indien en voor zover D.A.S. bepaalde bijzondere categorieën van persoonsgegevens (bv. medische gegevens of andere gevoelige gegevens) van u zou moeten verzamelen, dan zullen wij u hiervoor afzonderlijk uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw persoonsgegevens zullen wij enkel gebruiken voor en in het kader van de sollicitatieprocedure bij D.A.S. D.A.S. bewaart uw persoonsgegevens tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Zij kan uw persoonsgegevens bewaren tot maximum twee jaar na afloop van de wervings- en selectieprocedure, dit om u te informeren over mogelijke geschikte toekomstige vacatures. Met uw toestemming kunnen wij u als kandidaat opnemen in ons wervingsreserve, dit tot maximum vijf jaar na afloop van de wervings- en selectieprocedure. Wij kunnen uw persoonsgegevens na de wervings- en selectieprocedure ook bewaren tot vijf jaar na de feiten wanneer u zich het slachtoffer acht van discriminatie, dit om ons te kunnen verdedigen tegen mogelijke claims o.g.v. de Discriminatiewet. Na het verstrijken van voormelde bewaringstermijnen worden uw persoonsgegevens verwijderd.

U kan uw toestemming steeds weer intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Binnen de grenzen zoals voorzien door de wetgeving hebt u het recht op toegang tot, rechtzetting van, verwijdering van en beperking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Tevens beschikt u over het recht op gegevensoverdracht. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen richt u zich tot: D.A.S., t.a.v de Data Protection Officer, Koning Albert ll laan , 7 1210 BRUSSEL, privacy@das.be. U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. De persoonsgegevens die u verstrekt, zullen wij niet overmaken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of daartoe worden verplicht door (gerechtelijke of buitengerechtelijke) autoriteiten.